Regulamentul oficial al campaniei promoţionale “Sărbători cu belșug de la PayPoint şi Western Union”

Perioada Campaniei: 05 decembrie 2016- 06 ianuarie 2017

 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei promoţionale Sărbători cu belșug de la PayPoint şi Western Union” (denumită în continuare “Campania”) este SC PayPoint Services SRL (denumită în continuare „Organizatorul”), cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 16, sector 1, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/4785/2007 şi avand CIF RO21307815. SC PayPoint Services SRL este operator date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 29107, având scopul ,,reclamă, marketing, publicitate”.

Campania se va organiza prin intermediul agenţiei Bridge Communication, denumită în cele ce urmează ,,Agenţia”.

Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare ,,Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook ,,PayPoint România” la adresa www.facebook.com/PayPointRomania pe toată perioada Campaniei şi pe pagina de internet a companiei, la adresa www.paypoint.com/romania .

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.facebook.com/PayPointRomania şi pe  www.paypoint.com/romania .

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toţi participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru neluarea la cunoştinţă a modificarilor de către participanţi, atâta timp cât acestea sunt afişate pe  www.facebook.com/PayPointRomania şi pe www.paypoint.com/romania.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament prin intermediul reţelei de socializare www.facebook.com, pe pagina de Facebook ,,PayPoint România” disponibilă la adresa  www.facebook.com/PayPointRomania .

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI:

Campania va începe la data de  05 decembrie 2016  şi se va desfăşura până la data de 06 ianuarie 2017, ora 16,00 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”). 

Înainte de începerea Campaniei şi după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adiţional la prezentul Regulament şi va intra în vigoare de la data publicării acestuia. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legatură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualizării sau continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei, cu domiciliul în România, care accepta termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanţi”). 

Pentru înscrierea în Campania Promotionala, participanţii trebuie să efectueze în perioada Campaniei, prin intermediul sistemului oferit de PayPoint, minim o tranzacţie de transfer de bani Western Union (trimitere sau primire numerar, intern sau international, indiferent de valoarea tranzactionata). Participanţii trebuie să păstreze chitanta (bonul) primita la finalizarea tranzactiei pe toată perioada Campaniei (inclusiv după finalizarea acesteia) în stare bună (chitanțele să nu fie deteriorate sau rupte iar textul să fie lizibil); chitanta reprezintă dovada care valideaza statutul de câştigători finali al celor desemnaţi prin tragere la sorţi şi în baza căreia sunt oferite premiile.

Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajaţii SC PayPoint Services SRL, angajaţii agenţiilor implicate şi nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). 

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

Organizatorul are dreptul de a exclude de la participarea la Campanie orice Participant care nu respectă Regulamentul şi/sau în legatură cu care apar suspiciuni de fraudă, exclusiv în scopul asigurării unei desfăşurări legale şi corecte a Campaniei.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE, ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI, TRAGERILE LA SORŢI:

Campania se desfăşoară numai online, pe pagina de Facebook „PayPoint România” disponibilă la adresa  www.facebook.com/PayPointRomania .   

Participanţii care îndeplinesc condiţiile precizate în secţiunea de mai sus (Secţiunea 4. DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declaraţi câştigători ai premiilor prezentei Campanii, aşa cum vor fi ele prezentate în SECŢIUNEA 6, în condiţiile în care respectă mecanismul descris în această secţiune.

După îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate, fiecare participant trebuie:

1.  să deţină un cont de Facebook propriu şi valid;

2. să fie sau să devină, înainte să iniţieze aplicaţia, fan al paginii de Facebook a Organizatorului  www.facebook.com/PayPointRomania  prin accesarea butonului ,,Like” („Imi place”).

3. să acceseze aplicaţia numită “Sărbători cu belșug de la PayPoint și Western Union” disponibilă pe pagina de Facebook a organizatorului www.facebook.com/PayPointRomania (denumită în continuare "aplicaţia") pe perioada de desfăşurare a campaniei;

4. să completeze formularul aplicaţiei cu urmatoarele date: nume, prenume (aceste date trebuie fie complete, sa coincida intocmai cu cele din BI/CI si cu cele inscrise pe chitanta emisa de terminal), primele 5 (cinci) cifre din codul MTCN al tranzacţiei, adresă e-mail valida, vârstă, numar de telefon valid, localitate şi judeţ;

5. sa raspunda la intrebarile prezente in Formularul de concurs;

5. să apese butonul ,,Trimite” din Formular;

6. să participe la Campania Promoţională respectând toate prevederile prezentului regulament;

7. în vederea validării finale şi pentru a intra în posesia premiului, un participant desemnat câştigător în urma tragerii la sorţi trebuie să facă dovada efectuării tranzacţiei de Transfer de Bani* cu care s-a înscris în Campania Promoţională; mai multe detalii privind validarea finală a câştigătorilor sunt menţionate în SECŢIUNEA 7 a prezentului Regulament, ,,Validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor”.

*Un participant se poate inscrie in Campanie de mai multe ori de pe acelasi cont de Facebook, cu conditia ca aceste inscrieri sa implice completarea unor MTCN-uri diferite, aferente unor tranzactii Transfer de Bani Western Union diferite, efectuate de cel inscris in Concurs prin sistemul PayPoint.

*Un participant se poate inscrie in Campanie doar cu chitanta (bonul) primit in urma tranzactiei Transfer de Bani pe care a efectuat-o personal (trimitere sau primire numerar). Astfel, o persoana care a efectuat o tranzactie de trimitere numerar prin PayPoint se poate inscrie in concurs numai prin completarea datelor personale si a primelor 5 cifre ale MTCN-ului de pe bonul emis de terminal la trimiterea banilor; o persoana care a efectuat o tranzactie de primire numerar prin PayPoint se poate inscrie in concurs numai prin completarea datelor personale si a primelor 5 cifre ale MTCN-ului de pe bonul emis de terminal la primirea banilor.

*In aceasta campanie nu pot participa chitantele (bonurile) aferente tranzactiilor Transfer de Bani anulate sau cele inscriptionate “COPIE AGENT”.

*In acest concurs se pot inscrie doar bonurile ce respecta toate conditiile de mai sus si pe care scrie “COPIE CONSUMATOR”.

*Castigatorul desemnat prin tragere la sorti are obligatia de a se asigura ca MTCN-ul (codul secret) aferent respectivei tranzactii participante a fost deja utilizat in momentul in care trimite dovada tranzactiei (copie/ scan chitanta).

*In cazul in care un castigator s-a inscris cu mai multe MTCN-uri (aferente mai multor tranzactii Transfer de Bani), i se va comunica ce copie/scan chitanta trebuie sa trimita, in care sa se regaseasca MTCN-ul extras.

*Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care primele 5 cifre ale MTCN-ului sunt introduse eronat, exclusiv din culpa participantului (inclusiv in cazul in care se introduce cifra “0” in locul literei “O”, etc.).

ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI, TRAGERILE LA SORTI:

Dupa finalul campaniei, pe data de 12 ianuarie 2017, se vor extrage 50 (cincizeci) castigatori, prin tragere la sorti electronica.

La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada campaniei.

Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al organizatorului, un reprezentant al agentiei implicate in desfasurarea campaniei si va fi atestata de un avocat.

In cadrul extragerii se vor desemna cei 50 castigatori ai premiilor campaniei, dupa cum urmeaza:

·         50 premii in valoare de 500 de lei fiecare

Dupa extragerea finala a castigatorilor se vor extrage 100 (o suta) rezerve, pentru cazurile in care castigatorii nu pot fi validati din motive independente de Organizator. Condiţiile de validare a rezervelor sunt aceleaşi ca şi în cazul câştigătorilor: se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora.

Un participant poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei Promotionale, insa se poate inscrie in concurs de mai multe ori, de pe acelasi cont de Facebook, cu conditia ca aceste inscrieri sa implice completarea unor MTCN-uri diferite, aferente unor tranzactii Transfer de Bani Western Union diferite, efectuate prin sistemul PayPoint.

Pentru a participa la prezenta Campanie Promotionala, o persoană trebuie să îndeplinească simultan toate condiţiile definite in secţiunile anterioare. Participantii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati din Campania Promotionala de catre Organizator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campania Promotionala sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de fraudarea Campaniei Promotionale sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris in Campania Promotionala pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau de pe conturi care nu le apartin.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE:

În cadrul acestei Campanii Promotionale, Organizatorul oferă 50 (cincizeci) premii prin tragere la sorti electronica, dupa cum urmeaza:

o   50 premii in valoare de 500 de lei fiecare.

Valoarea totala a premiilor este de 25.000 lei (net).

Nu se permite schimbarea premiilor, in niciun fel.

In situatia in care un castigator refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu. Acordarea premiilor cade in sarcina Organizatorului.

Castigatorii nu pot transfera premiul unei alte persoane. Ulterior intrarii in posesia premiului, Castigatorii pot dispune dupa cum vor considera de cuviinta de valoarea in care consta premiul.

În cazul în care numărul de participanţi validaţi va fi mai mic decât numărul premiilor alocate pentru această Campanie, surplusul de premii va rămâne în posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 7. VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

In perioada 13-20 ianuarie 2017, dupa desemnarea castigatori prin tragere la sorti, un reprezentant al Agentiei prin intermediul careia se realizeaza Campania va face demersurile necesare contactarii castigatori prin e-mail, telefon sau mesaj privat pe Facebook. Participantul va fi informat ca pentru validarea calitatii de castigator trebuie:

-       sa trimita in decursul a maxim 5 (cinci) zile calendaristice de cand sunt contactati, la adresa promotii@moreresults.ro, dovada realizarii tranzactiei de transfer de bani Western Union cu care s-a inscris in Campania Promotionala, respectiv copie/scan/poza dupa bonul primit la efectuarea tranzactiei si captura de ecran (,,screen-shot”) prin care vor face dovada faptului că sunt posesorii respectivului cont de Facebook si calitatea de fani ai paginii PayPoint Romania; in cuprinsul email-ului in care trimit actele necesare in vederea validarii, castigatorul trebuie sa specifice numele si prenumele complet (exact ca in Cartea de Identitate), varsta, seria si numarul Cartii de Identitate, unitatea emitenta, data la care a fost emisa Cartea de Identitate si adresa completa. Pe bonul trimis de catre castigator in vederea validarii, din MTCN trebuie sa fie vizibile doar primele 5 cifre ale acestuia (finalul MTCN-ului trebuie sa fie acoperit).

Pentru validare, datele inscrise in formularul de Concurs de o persoana care a efectuat o tranzactie de Trimitere numerar trebuie sa fie identice cu cele mentionate in email si cu cele marcate pe chitantă in campurile precedate de “EXPEDITOR” (‘‘Expeditor Prenume’’, ‘’Expeditor Nume’’).  Datele inscrise in formularul de Concurs de o persoana care a efectuat o tranzactie de Primire numerar trebuie sa fie identice cu cele mentionate in email si cu cele marcate pe chitanta in campul ‘’Nume destinatar’’.

 

In cazul in care un castigator s-a inscris cu mai multe MTCN-uri (aferente mai multor tranzactii Transfer de Bani), i se va comunica ce copie/scan chitanta trebuie sa trimita, in care sa se regaseasca MTCN-ul extras.

Daca participantul declarat castigator in urma tragerii la sorti nu poate face dovada efectuarii tranzactiei de Transfer de bani cu care s-a inscris in Campania Promotionala, calitatea de castigator ii este retrasa si se va trece la prima rezerva.

In cazul in care contactarea Participantului desemnat castigator nu este posibila in perioada 13 – 20 ianuarie 2017, sau Organizatorul nu primeste cele necesare pentru validarea premiului in termenul mentionat anterior, sau castigatorul refuza premiul, calitatea de castigator ii este retrasa si se va trece la rezerve.

In cazul in care, pentru pentru un anumit premiu si castigatorul, si doua rezerve sunt invalidate, premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.

Premiile vor fi trimise de catre Organizator prin intermediul serviciului de curierat in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorilor. Alaturi de premiu, castigatorii vor primi si un Proces Verbal in dublu exemplar si o dispozitie de plata si au obligatia de a semna Procesul Verbal si dispozitia de plata si de a le returna prin acelasi curier care le-a adus si premiul. Costul pentru trimiterea premiilor si returnarea Proceselor Verbale revine Organizatorului.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR:

Lista castigatorilor finali va fi publicata pe site-ul PayPoint Romania www.paypoint.com/Romania si va fi anuntata si pe pagina de Facebook ,,PayPoint Romania’’ in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorilor.

Numele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicata.

 SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

Inscrierile inregistrate înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont sau aceeasi adresa de email participante in Campanie; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si care trimite datele de identificare corespunzatoare datelor declarate si care face dovada (trimite captura de ecran) faptului că este posesorul respectivului cont de Facebook si calitatea de fan al paginii de Facebook PayPoint Romania.

Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere. 

Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

De asemenea, Organizatorul nu este responsabil daca aplicatia Campaniei Promotionale este oprita sau nu mai functioneaza din cauza erorilor aparute in cadrul platformei Facebook. In acest caz, campania este  suspendata pana la remedierea situatiei.

SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE:

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte de participare suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, etc.).

SECŢIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 29107.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi si castigatorii premiilor Campaniei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. 

Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 16, sector 1, in atentia departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Organizatorul poate solicita Participantilor/Castigatorilor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

SC PayPoint Services SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de participantii la acesta Campanie Promotionala in scopul derularii unor activitati de marketing, reclama si publicitate.

SECŢIUNEA 12. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din Bucureşti.

Eventualele reclamatii ale castigatorilor legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 16, sector 1, in atentia Departamentului Marketing, in termen de maxim o saptamana de la data publicarii castigatorului/castigatorilor care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat in mod fraudulos castigarea de premii, Organizatorul va initia demersurile judiciare legale impotriva respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 13. FORŢA MAJORĂ:

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 si 1634 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE:

Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, pe pagina de Facebook a companiei disponibila la adresa  www.facebook.com/PayPointRomania si pe pagina de internet a companiei, la adresa www.paypoint.com/Romania. Solicitarea poate fi transmisa si la adresa, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 16, sector 1, Bucureşti, România, în atenţia departamentului Marketing şi la numărul de telefon 021 - 409.14.00.

Acest concurs nu este in niciun fel sponsorizat, administrat sau organizat integral sau in colaborare cu Facebook.

 

SC PayPoint Services SRL